Privacy

Privacyverklaring

AVAG, gevestigd aan ABC Westland 109 2685 DB Poeldijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ABC Westland 109, 2685 DB Poeldijk, Nederland, +31 174 44 66 60, http://www.avag.nl

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt AVAG zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:
• duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
• uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze verenigings-doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons-gegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is AVAG, ABC Westland 109, 2685 DB Poeldijk

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor AVAG uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan leden en relaties verzamelt en verwerkt AVAG hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, functie, zakelijke (mobiele) telefoonnummer en zakelijk e-mailadres:
• Wanneer uw bedrijf een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
• Wanneer u contact heeft met AVAG. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult op onze website, inschrijft voor bijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
•Wanneer u overige persoonsgegevens actief verstrekt doordat u (potentieel) lid bent van de AVAG.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AVAG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Ledeninformatie versturen zoals uitnodigingen voor bijeenkomsten, ledennieuws, contributie.
• Verzenden van onze (leden)nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten
• AVAG analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• AVAG volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AVAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van een uitgetreden lid zullen na 2 jaar worden geanonimiseerd voor statistische en historische doeleinde.

Delen van persoonsgegevens met derden
AVAG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AVAG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AVAG gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AVAG gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Klik hier voor het cookie beleid van AVAG

AVAG en andere website
Op de site van AVAG treft u een aantal links aan naar andere websites. AVAG kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.
Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AVAG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avag.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AVAG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AVAG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van AVAG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@avag.nl

Aanpassing privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
04-05-2018