Update Corona Tuinbouw Crisisteam

Green Lanes

Voor de internationaal georiënteerde tuinbouwsector is ongehinderde in- en uitvoer van goederen, materiaal en menskracht cruciaal. De Europese Commissie heeft daar oog voor, getuige het besluit begin deze week tot het instellen van zogeheten Green Lanes voor essentiële producten en arbeidsmigranten. De praktijk leert dat er desondanks sprake is van oponthoud aan grenzen.
Ook is er met regelmaat verwarring over de wijze waarop lidstaten uitvoering geven aan het principe van de Green Lane.
Dit EU besluit is eigenlijk een advies aan de lidstaten, waar niet alle landen hetzelfde mee omgaan

De crisisorganisatie ontvangt voortdurend signalen over grensproblemen. Deze worden doorgespeeld naar de overheid, met de intentie om onder meer via diplomatieke wegen blokkades weg te werken. Bij het oplossen van logistieke knelpunten is er nauwe afstemming met Transport en Logistiek Nederland, evofenedex en de ministeries van LNV en I&W. Het ministerie van I&W verruimde eerder deze week tijdelijk enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling. Dit voorkomt dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt. Concreet gaat het onder meer om een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.

NOW Regeling

De tuinbouw kan onvoldoende uit de voeten met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Met name de criteria voor verdeling van de omzet en loonsom in kwartalen geven grote beperkingen, maar ook voor bedrijven waarin werkmaatschappijen opereren, zo blijkt binnen een dag na publicatie van de regeling.

Er wordt nu gekeken of er nog meer knelpunten zijn. Deze worden gebundeld en besproken met het ministerie van SZW. Ook al is bekend dat hier sprake is van een generieke regeling, waarin (vooralsnog) geen ruimte is voor (sectoraal) maatwerk. Het kabinet publiceerde gisteren de voorwaarden voor de NOW. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden kunnen hier een beroep op doen. UWV streeft ernaar de regeling aanstaande maandag, 6 april, open te stellen voor aanvragen van bedrijven.

Meldpunt oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken in tuinbouwketens zijn vanaf vandaag te melden via info@greenports-nederland.nl.

Oneerlijke handelspraktijken zijn Europees gedefinieerd. Het gaat met name om het eenzijdig wijzigen van gemaakte leveringsafspraken. Dus zonder overleg met de andere partij.

Te denken valt aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, afbestellingen, overschrijding van de betalingstermijn en/of eenzijdig aanpassen van de leverings- en kwaliteitseisen.
Dit na aangaan van de overeenkomst.

In de huidige situatie met de coronacrisis kunnen oneerlijke handelspraktijken zich voor doen.
Daarom roepen LTO en Greenports Nederland ondernemers op om gevallen van oneerlijke handelspraktijken te melden. Deze worden gebundeld en besproken met de ACM.
Klachten of voorbeelden zijn laagdrempelig anoniem of onder uw eigen naam te melden bij kjosinga@lto.nl of info@greenports-nederland.nl.
Let wel, u kunt het ook rechtstreeks bij ACM melden.
Naast genoemde praktijken speelt overigens het probleem van force majeure. Dit als onderdeel van de leveringsvoorwaarden. Zie nadere informatie van LTO Nederland.

Borgstellingsfond

Er leven veel vragen over de noodkredietregeling. Het merendeel betreft de afsluitprovisie en het feit dat in een aantal situaties de ondernemer privévermogen moet ‘inbrengen’.

Voor de primaire agrarische sectoren is dit het Borgstellingsfonds voor de Landbouw (BL-C). Voor bedrijven verderop in de keten is dit de BMKB-C. Indien ondernemers te maken hebben met een liquiditeitstekort of verwachten dit te krijgen, kunnen zij een financieringsverzoek bij hun bank voorleggen.
De bank kan een beroep doen op een (gedeeltelijke) garantstelling van de overheid. In alle gevallen is de bank het loket voor de ondernemer. Informeer daarom bij uw bank hoe informatie (bijvoorbeeld in welk format) moet worden aangeleverd.

A. Financieel gezonde bedrijven waarbij de situatie in de pre corona periode leidend is

  1. Ondernemer verzoekt de bank om een overbruggingsfinanciering en overlegt daarbij een onderbouwde liquiditeitsbegroting, met daarin het te verwachten liquiditeitsverloop voor de komende 12 maanden. Over de gekozen uitgangspunten moet overeenstemming zijn met de bank. De bank meldt de aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en stelt binnen enkele dagen de financiering beschikbaar.
  2. De éénmalige provisie die wordt afgedragen aan de overheid bedraagt 3% van het landbouwborgstellingskrediet (BL-C). Voor starters/overnemers (ondernemers die korter dan 3 jaar voor eigen rekening een bedrijf exploiteren) bedraagt deze éénmalige provisie 1%. Voor de BMKB-C bedraagt de provisie voor alle doelgroepen 3,9%.
  3. Bij inzet van de BL-C en BMKB-C is de persoonlijke borg van de natuurlijk persoon die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan de BV, 10% van het borgstellingskrediet (in plaats van regulier 25%). Een natuurlijk persoon in de vorm van een VOF of maatschap c.q. eenmanszaak is zoals gebruikelijk altijd voor 100% aansprakelijk voor zijn schulden.

B. Bedrijven waar het toekomstperspectief al voor de corona periode onder druk staat

  1. Ondernemer verzoekt de bank om een overbruggingsfinanciering en overlegt daarbij een onderbouwde liquiditeitsbegroting, met daarin het te verwachten liquiditeitsverloop voor de komende 12 maanden. Over de gekozen uitgangspunten moet overeenstemming zijn met de bank.
  2. De bank legt de aanvraag ter toetsing betreffende het toekomstperspectief voor aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij positief advies stelt de bank binnen enkele dagen de financiering beschikbaar.
  3. De éénmalige provisie die wordt afgedragen aan de overheid bedraagt 3% van het landbouwborgstellingskrediet (BL-C). Voor starter/overnemers (ondernemers die korter dan 3 jaar voor eigen rekening een bedrijf exploiteren) bedraagt deze éénmalige provisie 1%. Voor de BMKB-C bedraagt de provisie voor alle doelgroepen 3,9%.
  4. Bij inzet van de BL-C en BMKB-C is de persoonlijke borg van de natuurlijk persoon die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aan een BV verschaft, 10% van het borgstellingskrediet (in plaats van regulier 25%).

Een natuurlijk persoon in de vorm van een VOF of maatschap c.q. eenmanszaak is zoals gebruikelijk altijd voor 100% aansprakelijk voor zijn schulden.

Veilig werken


Ondanks de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, gaat bij veel bedrijven in de tuinbouwketens het werk volop door. Stigas geeft tips hoe aandacht te besteden aan veilig werken en hoe bijvoorbeeld hygiëneprotocollen en de 1,5-meter-eis zijn in te vullen. Naast algemene voorlichting, geeft de site Stigas informatie voor werkgevers en werknemers.