Samenwerken aan een betere aansluiting vraag en aanbod op arbeidsmarkt

AVAG ondertekende vrijdag 14 februari het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Doel van dit akkoord is om gezamenlijk voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te zorgen.

Ruim 30 organisaties en bedrijven hebben het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Hollandgebeurde tijdens een bijeenkomst van de Greenboard, waarin de partners van Greenport West-Holland zitting hebben. Met de deelnemers aan het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is de inhoud en aanpak ontwikkeld.

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten werd juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord, dat werd ondertekend door 66 partijen en sectoren, omschrijft interventies voor de periode tot 2024.

Tegelijk werd een begin gemaakt met een deelakkoord voor het regionale tuinbouwcluster: het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Een groeiend aantal bedrijven in de tuinbouw heeft namelijk vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau. Doel van het Human Capital Akkoord Greenport is een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vanuit het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland is er jaarlijks financiering voor de uitvoering van het het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland.

Vijf sporen

Sinds die ondertekening is een plan van aanpak geschreven voor het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Doel is het begeleiden van 3.250 mensen van ‘werk naar werk’, het professionaliseren van 500 ondernemers, het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van 2.000 flexibele arbeidskrachten, werken aan de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts en 500 mensen vanuit bijstand en ww laten instromen.

De Human Capital Agenda kent daarvoor vijf zogenoemde sporen: vergroten van de instroom door werving, goede arbeidsmarktcommunicatie en verbeteren imago; ontwikkelen en aanbieden van een portfolio van scholing en opleidingen voor het “Leven Lang Ontwikkelen”; versterken en ontwikkelen van het ondernemerschap en goed werkgeverschap; vergroten van de duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeid; begeleiden van mensen in WW en bijstand naar de tuinbouwsector.

Vrijdagochtend 14 februari is het plan van aanpak ondertekend door een groot aantal overheden, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en ondernemers. Bij de uitvoering richt de agenda zich vooral op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven, en op een goede aansluiting bij de vraag van de ondernemers.

‘Goed werk voor iedereen’

Willy de Zoete, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: “Daadwerkelijk werk maken door de komende jaren 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers te scholen en 1000 bedrijven te bereiken. Dat hebben we in 2019 afgesproken in het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Goed werk voor iedereen is een belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven maar ook voor de provincie. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in Zuid-Holland. Ik vind het heel mooi dat we met dit eerste deelakkoord in de tuinbouw een eerste, grote stap zetten om daar daadwerkelijk werk van te maken.”

Leonard Geluk, lid EBZ taskforce Human Capital: “De Economic Board Zuid-Holland is samen met de provincie Zuid-Holland initiatiefnemer van het Human Capital akkoord. De tuinbouw is voor deze regio van groot belang, daarnaast hebben ontwikkelingen als automatisering en digitalisering een grote impact op deze sector. Ik vind het dan ook goed dat bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineenslaan om arbeidstekorten terug te dringen, aandacht te hebben voor scholing van werknemers en het duurzamer inzetbaar maken van flexwerkers.”

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland: “Onze tuinbouw is een ontzettend innovatieve sector waar we trots op kunnen zijn. We zijn wereldwijd koploper. Om dat te kunnen blijven zijn we afhankelijk van voldoende en passend personeel. Er komen andere vraagstukken op ons af, waarvoor nieuwe technieken en methoden nodig zijn. Voldoende aanwas van nieuwe medewerkers en bijscholing van het huidige personeel, bijvoorbeeld op het gebied van robotica en digitalisering, is van cruciaal belang. Met dit akkoord maken we daar werk van.”

Ondertekenaars

De volgende partijen hebben het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend:Albeda, AVAG, De Haagse Hogeschool, Delphy, Dutch Fresh Port, gemeente Barendrecht, gemeente Den Haag, gemeente Lansingerland, gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, gemeente Westvoorne en Brielle, Glastuinbouw MiddenZuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Glastuinbouw Voorne-Putten, Glastuinbouw Westland, GroentenFruithuis, Hogeschool Inholland, Hoogendoorn Growth Management, HortiHeroes, IJsselgemeenten, LDECenterSustainability, Lentiz Cursus & Consult, Lentiz Onderwijsgroep, LetsGrow.com, Ondernemersgroep Oostland, Patijnenburg, Plantum, Rabobank, ROC Mondriaan, VNO-NCW Westland-Delfland, Wellantcollege, World Horti Center, WUR Glastuinbouw.